آدرس سایتهای شیمی

سوالات شیمی تجربی 87     

                 مدلهای اتمی  

                       جابجایی یگانه    

اداره کل امور اداری

مدل اتمی استاندارد

جابجایی دوگانه

سوالات شیمی  ریاضی 87 ص1

تست اسید باز

جابجایی دوگانه 2

ویژگی آمینواسیدها

محاسبه انتالپی وانرژی آزاد

سوختن

پدیده زیمان

رنگ شعله

قوانین گازها1

باطریهای نوع دوم

انرژی آزاد2

قوانین گازها 2

سلولهای سوختی

انرژی آزاد3

پیوند یونی –قطبی ........

فسفرسانس

انرژی آزاد 3

جاذبه بین مولکولی

لومینانس

انرژی آزاد4

ژورنال

الکترولیز

انرژی آزاد5

شیمی پیش دانشگاهی

باطری نوع اول

تجزیه

نرم افزار شیمی

همه چیز درباره الکتروشیمی

ترکیب 1

رزونانسVSEPR

مقایسه واکنش پذیری فلزها

ترکیب2

انواع پیوند 1

شناساگرها

ترکیب3

انواع پیوند 2

سلول ولتایی1

ترکیب4

بارموثر هسته

سلول ولتایی 2

کالریمتری

انواع واکنشها

سلول ولتایی 3

تعادل شیمیایی

متنوع

اسید باز1

اسید باز2

اسید باز 3

واکنش های الکتروشیمیایی

ایران شیمی

تست شعله

آمینها 1

آمینها 2

ساختار مولکول

موازنه 1

بارم بندی کتابهای درسی

کامپیوتر

موازنه 2

/ 0 نظر / 44 بازدید