قاعده آفبا

    روش ساده برای رسم آرايش الکتروني طبق اصل آفبا

 49.gif

 49.gif

 49.gif

1s

 2p

 49.gif

49.gif 

 2s

 3p

 49.gif

 49.gif

 3s

4p 

3d 

 49.gif

 4s

5p 

4d 

 49.gif

 5s

6p 

5d 

4f 

 6s

7p 

6d 

5f 

 7s

/ 0 نظر / 606 بازدید