مقایسه برخی ویژگیهای (H2O) وآب سنگین(D2O

آب سنگینD2O

H2O

 

1/1056

0/9982

چگالی (دردمای 20)

3/82  C

0/0  C

دمای انجماد

101/42  C

100/00  C

دمای جوش

7/41

7/00

PH(25  C)

1/0177

0/9167

چگالی یخ(در نقطه انجماد)

11/23  C

3/98   C

دمای بیشترین چگالی

 

/ 0 نظر / 208 بازدید